İcra İflas Kanunu’na getirilen değişiklikler ile konkordato kurumu revize edilmiş ve uygulamada önemli bir yer edinmiştir. Esasında bu değişikliği meydana getiren, taraf işletmeler için emniyetsiz ve verimli sonuç vermeyen iflasın ertelenmesi kurumunun kaldırılmasıdır. Bu kurum; uzun yargılama süreleriyle uzayan tedbir süreleri, kötü niyetli alacaklı ve borçluların sürece katılması sebebiyle yargılamalarının kalitesizleşmesi, alacaklıların alacaklarına ulaşamamaları sebebiyle başkaca iflasın ertelenmesi taleplerini ortaya çıkarması ve alacaklıların süreç boyunca söz sahibi olmamasının dünya bankasının yatırım ortamı notlandırmasında negatif bir etki yaratması gerekçeleriyle kaldırılmıştır. Değişiklik ile alacaklılar ve borçlunun müzakere etmesi ve müzakere sonucundaki anlaşmalarının mahkemece tasdiki temeline dayanan konkordato kurumu, daha işlevsel bir hale getirilmektedir.

Bu kapsamda konkordato; borçlu işletmelerin mali geleceğinin, piyasa koşulları ve ekonomik nedenlerle tehlikeye düşmesi durumunda başvurulabilen, hem borçlu hem alacaklı işletmenin ekonomik faaliyetini sürdürmesini sonuçlayan bir icra-iflas kurumudur. Başka bir deyişle konkordato alacaklıların bütün süreçte aktif bir şekilde rol aldığı ve mahkeme gözetiminde yürütülen bir borç yapılandırma sözleşmesidir.

Konkordato Çeşitleri

1) Yapılış biçimine göre konkordato tenzilat (yüzde) konkordatosu ve vade konkordatosu şeklinde farklılık gösterir. Tenzilat (yüzde) konkordatosu; alacaklıların alacaklarının belli bir yüzdesinden feragat etmesi temeline dayanır. Vade konkordatosu ise borçlunun borcunu tam olarak ödemesi ancak bu ödemenin vadesinin bir başka tarihe ertelenmesi veya taksitlere bölünmesi biçiminde uygulanır. Her iki konkordato türü de uygulanırsa, karma konkordatodan söz edilebilir.

2) Yapılış zamanına göre konkordato iflas dışı ve iflas içi olmak üzere ikiye ayrılır. İflas dışı konkordato iflası önleme niteliği gösterir. İflasa tabi olmayan borçlular için konkordato her halükarda iflas dışıdır. İflas içi konkordato ise iflas etmiş borçlunun iflasın hüküm ve sonuçlarını ortadan kaldırmak için başvurabileceği bir yoldur.

3) Yapılış amacına göre konkordato; malvarlığının terki suretiyle konkordato ve adi konkordato şeklinde kendisini gösterir. Malvarlığının terki suretiyle konkordato ile alacaklılara borçlunun malvarlığı üzerinde tasarrufta bulunma veya bu malvarlığını üçüncü kişilere devretme yetkisi tanınır. Böylece malvarlığının tasfiyesi sonuçlanır. Adi konkordato ise iflasa tabi olsun olmasın tüm borçluların başvurabilecekleri, mahkeme denetimi ve gözetimi altında alacaklıların anlaşmasıyla iflası önlemeyi ve borçların tasfiyesini öngören konkordato türüdür. Günümüzde önem kazanan konkordato türü de budur.

ADİ KONKORDATO

​Yukarıda tanımlaması yapılmış, niteliği gereği iflas dışı olan adi konkordato; iflasa tabi olan borçluları iflastan koruması, iflasa tabi olmayan borçlunun tüm alacaklılarına, alacağın muacceliyet tarihine bakılmaksızın, alacaklarını elde etme imkanı tahsis etmesi sebebiyle önem taşır.

​Adi konkordato; borçlu, alacaklı, mahkeme, konkordato komiseri süjelerini içinde barındırır. Bu süjeler, konkordato süreci içerisinde farklı yerlerde görev alır. Süreci kısaca açıklamak gerekirse:

1) Başvuru:

Konkordatoya; borçlunun vadesi gelmesine rağmen borcunu ödeyememesi, borcunu vadesinde ödeyememe tehlikesinin bulunması ve borçlunun muhtemel bir iflastan kurtulmak istemesi sebepleriyle başvurulabilir.

İflasa tabi olsun olmasın tüm borçlular konkordato talebinde bulunma hakkını haizdir. Eski İİK iflasa tabi olmayan borçluların konkordato sürecinin başarısız sonuçlanması halinde iflasına hükmedilmesini esas alırken değişiklik ile birlikte sürecin başarısız olması halinde bu tür borçluların iflasına karar verilememesine hükmedilmiştir.

Borçlusu iflasa tabi olan alacaklıların da borçlusu hakkında konkordato talebinde bulunması mümkündür.

2) Başvuruda Görevli ve Yetkili Mahkeme:

İflasa tabi olan borçlu için; muamele merkezinin bulunduğu, merkezin yurtdışında bulunması halinde Türkiye’deki merkez şubesinin bulunduğu yer,

İflasa tabi olmayan borçlu için yerleşim yerinin bulunduğu yer Asliye Ticaret Mahkemesi yetkilidir.

Başvuru sırasında, Adalet Bakanlığı tarafından yürürlüğe konulan tarifede belirtilen konkordato gider avansının yatırılması gerekir. Bu gider avansının yatırılması HMK 114.madde anlamında bir dava şartı sayılmıştır.

3) Başvuruya Eklenecek Belgeler:

Konkordato başvurusunda bulunan kimse, konkordato talep dilekçesine ek olarak;

 • Konkordato Ön Projesi:
 • – Borçlunun borçlarını hangi oranda veya vadede ödeyeceği,
 • – Alacaklıların alacaklarından hangi oranda vazgeçmiş olacağı,
 • – Ödemelerin yapılması için borçlunun mevcut mallarını satıp satılmayacağı,
 • – Borçlunun faaliyetine devam edebilmesi ve alacaklılara ödemelerini yapabilmesi için gerekli malî kaynağın sermaye artırımı veya kredi temini yoluyla, yahut başka bir yöntem kullanılarak sağlanacağı hususlarını içerir.
 • Bir ön proje olması sebebiyle konkordato süreci içerisinde değiştirilmesi, revize edilmesi mümkündür.
 • • Borçlunun Malvarlığı Durumunu Gösterir Belgeler:
 • -Borçlu defter tutmaya mecbur kişilerden ise Türk Ticaret Kanununa göre hazırlanan son bilanço, gelir tablosu, nakit akım tablosu, hem işletmenin devamlılığı esasına göre hem de aktiflerin muhtemel satış fiyatları üzerinden hazırlanan ara bilançolar
 • -Ticari defterlerin açılış ve kapanış tasdikleri ile elektronik ortamda oluşturulan defterlere ilişkin e-defter berat bilgileri, borçlunun malî durumunu açıklayıcı diğer bilgi ve belgeler
 • -Maddi ve maddi olmayan duran varlıklara ait olup defter değerlerini içeren listeler
 • -Tüm alacak ve borçları vadeleri ile birlikte gösteren liste ve belgeler bu niteliği haizdir.
 • • Alacaklıları, alacak miktarlarını ve alacaklıların imtiyaz durumunu gösteren liste
 • • Konkordato ön projesinde yer alan teklife göre alacaklıların eline geçmesi öngörülen miktar ile borçlunun iflâsı hâlinde alacaklıların eline geçebilecek muhtemel miktarı karşılaştırmalı olarak gösteren tablo.
 • • Sermaye Piyasası Kurulu veya Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunca yetkilendirilen bağımsız denetim kuruluşu tarafından hazırlanan ve konkordato ön projesinde yer alan teklifin gerçekleşmesinin kuvvetle muhtemel olduğunu gösteren finansal analiz raporları ile dayanakları. (635 sayılı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 28 inci maddesi kapsamındaki küçük İşletmelerin bu belgeyi almaları zorunlu tutulmamıştır.)
 • Bu madde uyarınca sunulan mali tabloların tarihi, başvuru tarihinden en fazla kırk beş gün önce olabilir. Böylece mali duruma ilişkin değerlendirmenin güncel bilgiler esas alınarak yapılması amaçlanmıştır.
 • Borçlu, konkordato sürecinde mahkeme veya komiser tarafından istenebilecek diğer belge ve kayıtları da ibraz etmek zorundadır.
 • 4) Konkordato Talebi Üzerine Mahkemenin Yapacağı İşlemler:

a. Geçici Mühlet Verilmesi:

Konkordato talebi üzerine mahkeme, yukarıda yazılı belgelerin eksiksiz olarak mevcut olduğunu tespit ettiğinde derhâl geçici mühlet kararı verir ve borçlunun malvarlığının muhafazası için gerekli gördüğü bütün tedbirleri alır. Bu esnada borçlu, mahkemenin izni dışında mühlet kararından itibaren rehin tesis edemez, kefil olamaz, taşınmaz ve işletmenin devamlı tesisatını kısmen dahi olsa devredemez, takyit edemez ve ivazsız tasarruflarda bulunamaz. Değişiklik öncesi bu kurumun yerini iflasın ertelenmesi talebi üzerine verilen ihtiyati tedbirler karşılamaktaydı.

Geçici mühlet üç aydır. Mahkeme bu üç aylık süre dolmadan borçlunun veya geçici komiserin yapacağı talep üzerine geçici mühleti en fazla iki ay daha uzatabilir, uzatmayı borçlu talep etmişse geçici komiserin de görüşü alınır. Geçici mühletin toplam süresi, beş ayı geçemez.

Geçici mühlet, kesin mühlet ile aynı hukuki sonuçları doğurur.

b. Geçici Konkordato Komiserinin Atanması:

Geçici mühlet kararı veren mahkeme, ‘konkordatonun başarıya ulaşmasının mümkün olup olmadığını yakından incelemesi’ amacı ile bir geçici komiser görevlendirir. Mahkeme, alacaklı sayısı ve alacak miktarını dikkate alarak gerektiğinde üç komiser de görevlendirebilir.

“İflasın ertelenmesi” kurumundaki ‘kayyım’ ile benzerlik gösterdiği noktalar olsa da, “konkordato komiseri”nin yetki ve yükümlülükleri kanunda daha geniş ve kapsamlı olarak belirtilmiştir.

Geçici konkordato komiserinin görevleri; borçlunun mevcut malvarlığı durumunu tespit etmek, borçlunun ‘hukuki işlemlerini’ denetlemek, konkordatonun başarılı olma ihtimalini incelemek, bu hususta rapor düzenlemek ve kesin mühlet hakkında karar verecek olan mahkemeye bu raporunu duruşmadan önce yazılı olarak sunmak olarak sayılabilir.

Konkordato Komiseri Olarak Görevlendirilmek İçin Aranan Şartlar

Konkordato komiserliği için yönetmelikte;

a)Türk vatandaşı olmak.

b) Tam ehliyetli olmak.

c) En az dört yıllık lisans eğitimi veren fakültelerden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak ve beş yıldan az olmamak üzere mesleki tecrübeye sahip bulunmak.

ç) İflas etmemiş olmak.

d) Son üç yıl içinde görevin gerektirdiği özen yükümlülüğüne uymadığından dolayı komiserlik görevine son verilmemiş olmak.

e) Disiplin yönünden meslekten veya memuriyetten çıkarılmamış olmak, sanat icrasından veya mesleki faaliyetten yasaklı bulunmamak.

f) Kamu hizmetinden yasaklı olmamak.

g) Fiilen yürütmekte olduğu mesleğinin ilgili mevzuatında, komiserliği yürütmesine engel bir hüküm bulunmamak.

ğ) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıldan fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar ile zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık, gerçeğe aykırı bilirkişilik veya tercümanlık yapma, yalan tanıklık ve yalan yere yemin suçlarından mahkûm olmamak.

h) Terör örgütleriyle iltisaklı veya irtibatlı olmamak.

ı) Bu Yönetmeliğin 13 üncü maddesi hükmü saklı kalmak kaydıyla komiserlik eğitimini tamamlamış olmak

şartları öngörülmüştür.

Konkordato Komiserliği Eğitimi

Aynı yönetmeliğin 10. maddesinde ele alınmıştır. Buna göre:

Temel eğitim, komiserlik görevinin yürütülmesi için gerekli teorik ve pratik bilgileri içerir. En az otuz altı ders saatinden oluşur. Eğitim kuruluşları, Başkanlığın uygun görüşü ile eğitim ders saatini arttırabilirler. Eğitim, medeni usul ve icra iflas hukuku, medeni hukuk, ticaret hukuku ile işletme, iktisat, maliye ve muhasebe alanında profesör, doçent veya doktor unvanına sahip olanlar tarafından verilir.

Temel eğitim; icra ve iflas hukukunun genel ilkeleri, konkordato mevzuatı, komiserin taşıması gereken nitelikler, komiserin görevi, yetkisi, yükümlülükleri ile hukuki ve cezai sorumluluğu, konkordato projesi, alacaklılar kurulu ve görevleri, işletme yönetimi, finansal raporların analizi, işletmelerde kriz yönetimi, rapor yazım usul ve tekniği ile Başkanlık tarafından gerekli görülen diğer konuları kapsar.

Komiserlere, eğitim izni verilen kuruluşlarca, toplam on iki saatten az olmamak üzere üç yılda bir defa yenileme eğitimi verilir. Komiser, yenileme eğitimine listeye kaydedildiği tarihten itibaren üçüncü yılın içinde katılmak zorundadır. Yenileme eğitimi almayan komiser listeye tekrar kaydedilmez.

Medeni usul ve icra iflas hukuku, medeni hukuk, ticaret hukuku ile işletme, iktisat, maliye ve muhasebe alanında profesör veya doçent unvanına sahip olanlar komiserlik eğitiminden muaftır.

Komiserlik eğitimi veren eğitim kuruluşlarının bağlandığı şartlar 14. maddede belirlenmiştir. Buna göre; komiserlik eğitimi Bakanlıkça izin verilmek kaydıyla; bünyesinde hukuk fakültesi bulunan üniversiteler ile Türkiye Barolar Birliği ve Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği tarafından verilir. İzin verilen eğitim kuruluşlarının listesi Başkanlık tarafından elektronik ortamda yayımlanır. İzin için başvuruda; eğitimin içeriği ve sürelerini kapsar şekilde eğitim programı, eğiticilerin sayısı, unvanları, uzmanlıkları ve yeterlilikleri ile eğitim verilecek mekânlar hakkında gerekçeli ve yeterli bilgiler verilir. Başkanlık tarafından altmış gün içinde yapılacak inceleme sonucunda, eğitimin amacına ulaşıp ulaşmayacağı, eğitimin yapılacağı mekânların uygunluğu ve eğitim kuruluşlarında eğitim faaliyetinin devamlılığının sağlanıp sağlanmayacağı gözetilerek ilgili eğitim kuruluşuna en çok üç yıl için geçerli olmak üzere izin verilir. Başvuran kuruluşun aranılan nitelikleri taşımadığının tespiti hâlinde talep reddedilir ve ilgilisine bildirilir.

Kısaca, konkordato komiserliği için yönetmelikle belirlenen eğitimin alınması ve bilirkişilik bölge kurulları tarafından oluşturulan komiser listesine kayıtlı olunması zorunluluğu getirilmektedir. Bununla birlikte listede görevlendirilecek komiser bulunmaması halinde liste dışından yetkilendirme yapılabilmesi mümkündür.

c. Kesin Mühlet Verilmesi:

Geçici mühlet süresi içerisinde konkordatonun başarıya ulaşacağının anlaşılması halinde, bir yıldan az olmamak üzere mahkeme kesin mühlet süresi öngörür. Bu süre altı aya kadar uzatılabilir.

Kesin mühletin içerisinde, borçlu aleyhine Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna göre yapılan takipler de dahil olmak üzere hiçbir takip yapılamaz ve evvelce başlamış takipler durur, ihtiyatî tedbir ve ihtiyatî haciz kararları uygulanmaz, bir takip muamelesi ile kesilebilen zamanaşımı ve hak düşüren müddetler işlemez. Ayrıca konkordato projesinde aksine bir hüküm yok ise alacaklara faiz de işletilmez. Sadece alacağı rehin ile temin edilmiş alacaklılar haciz yolu ile takip başlatabilir. Ancak bu takip nedeniyle de muhafaza tedbirleri alınamaz ve rehinli malın satışı gerçekleştirilemez.

Kesin mühlet kararı ile geçici komiser kesin komisere dönüşür. Kesin komiserin yetkileri; konkordato projesinin tamamlanmasına katkıda bulunmak, borçlunun faaliyetlerine nezaret etmek, mahkemenin istediği konularda ve uygun göreceği sürelerde ara raporlar sunmak, alacaklılar kurulunu konkordatonun seyri hakkında düzenli aralıklarla bilgilendirmek, görevleri bulunmaktadır.

d. Alacaklılar Kurulunun Oluşturulması:

Mahkeme tarafından kesin mühlet kararıyla birlikte veya en geç 2004 sayılı Kanunun 299 uncu maddesi uyarınca alacaklıların alacaklarını bildirmesi ve 300 üncü maddesi gereğince borçlunun alacaklılar hakkındaki beyanı alındıktan sonra, yedi alacaklıyı geçmemek, herhangi bir ücret takdir edilmemek ve tek sayıda olmak kaydıyla konkordato komiserinin de görüşü alınarak alacaklılar kurulu oluşturulabilir.

Hukuki nitelikleri büyük ölçüde birbirine benzer alacaklar, aynı alacaklı sınıfında yer alır. Rehinli alacaklılar, rehnin kıymetini karşılayan miktardaki alacakları bakımından ayrı bir sınıf olarak kabul edilir. En az üç alacaklı sınıfı bulunması kaydıyla, alacaklı sayısının iki yüz elliyi veya alacak miktarının yüz milyon Türk Lirasını aşması halinde alacaklılar kurulunun oluşturulması zorunludur.

Alacaklılar Kurulu ise ayda bir kere toplanır ve komiserin faaliyetlerine nezaret eder; komisere tavsiyelerde bulunabilir ve kanunun öngördüğü hâllerde mahkemeye görüş bildirir. Alacaklılar kurulu komiserin faaliyetlerini yeterli bulmazsa, mahkemeden komiserin değiştirilmesini gerekçeli bir raporla isteyebilir.

e. Konkordato Projesinin Onaylanması:

Alacaklıların alacaklarını bildirmesi, komiserin bu iddia olunan alacaklar üzerine borçlunun görüşünü alması ve mali belgeler üzerinden alacakların varlığını teyit etmesinin ardından konkordato projesinin de tamamlanmasıyla komiser alacaklıları konkordato müzakerelerini başlatmak üzere toplantıya çağırır.

Konkordato projesi; kaydedilmiş olan alacaklıların ve alacakların yarısını veya kaydedilmiş olan alacaklıların dörtte birini ve alacakların üçte ikisini, aşan bir çoğunluk tarafından imza edilmiş ise kabul edilmiş sayılır.

Alacaklılar tarafından kabul edilen konkordato projesi mahkemenin onayına sunulur. Mahkeme konkordatoda teklif edilen ödeme tutarının borçlunun iflası halinde alacaklıların eline geçmesi muhtemel alacaktan fazla bulunması, teklif edilen miktarın borçlunun mevcut malvarlığı ile orantılı olması ve kanunda öngörülen alacaklar için teminat yatırılması şartıyla konkordatoyu tasdik eder. Konkordatonun tasdiki konkordatoya olumsuz oy veren veya konkordatodan haberdar olmayan alacaklılar da dahil tüm alacaklılar bakımından bağlayıcıdır.

Mahkeme, kesin mühlet süresi içerisinde ancak zorunlu hallerde altı aya kadar uzatılmak kaydıyla, konkordatonun onayına/reddine karar verir.

Mahkeme konkordato projesini yetersiz bulursa kendiliğinden veya talep üzerine gerekli gördüğü düzeltmenin yapılmasını isteyebilir.

f. Konkordato Projesinin Reddi:

Konkordato tasdik edilmezse mahkeme konkordato talebinin reddine karar verir ve bu karar ilân edilerek ilgili yerlere bildirilir. Borçlunun iflâsa tabi şahıslardan olması ve doğrudan doğruya iflâs sebeplerinden birinin mevcut olması hâlinde mahkeme, borçlunun iflâsına resen karar verir.

Yine bu başlık altında kesin mühletin kaldırılması da ele alınabilir. Kesin mühlet; borçlunun malî durumunun düzelmesi nedeniyle kaldırılabileceği gibi borçlunun malvarlığının korunması için iflâsın açılması gerekiyorsa konkordatonun başarıya ulaşamayacağı anlaşılıyorsa, borçlu, komiserin talimatlarına uymazsa, borca batık olduğu anlaşılan bir sermaye şirketi veya kooperatif, konkordato talebinden feragat ederse de kaldırılır. Bunun sonucu yine konkordato talebinin reddi ve iflasa karar verilmesidir.

g. Konkordato Projesinin Hüküm ve Sonuçları:

Konkordato, tasdik kararıyla bağlayıcı hâle gelir. Tasdik kararında tasdik edilen konkordatonun yerine getirilmesini sağlamak için gerekli gözetim, yönetim ve tasfiye tedbirlerini almakla görevli bir kayyım tayin edilebilir. Bu takdirde kayyım, borçlunun işletmesinin durumu ve proje uyarınca borçlarını ödeme kabiliyetini muhafaza edip etmediği konusunda iki ayda bir, tasdik kararını veren mahkemeye rapor verir; alacaklılar bu raporu inceleyebilirler. Bağlayıcı hâle gelen konkordato, konkordato talebinden önce veya komiserin izni olmaksızın mühlet içinde doğan bütün alacaklar için mecburidir.

Konkordato sırasında kesinleşmemiş alacaklar için alacaklılar tasdik kararının ilânı tarihinden itibaren bir ay içinde dava açabilirler. Konkordato projesinde çekişmeli alacaklara pay ayrılmışsa, kararın kesinleşmesine kadar payın borçlu tarafından, mahkemece belirlenen bir bankaya yatırılmasına karar verilebileceği; süresi içinde dava açmamış olan alacaklıların bu paydan ödeme yapılmasını talep edemeyecekleri, yapılan ödemelerin de borçluya iade edileceği düzenlenmiştir.

Son dönemlerde pek çok inşaat şirketinin konkordato ilan etmesiyle ev satın alan tüketicileri ilgilendiren bir hüküm olarak İİK 294/6 ile tapu dışı satım sözleşmelerini alacağın temliği sözleşmesi saymış ve ‘konkordato mühletinin verilmesinden önce, müstakbel bir alacağın devri sözleşmesi yapılmış ve devredilen alacak konkordato mühletinin verilmesinden sonra doğmuş ise, bu devir hükümsüzdür’ ifadesine hükmedilmiştir. Bu sebeple tapu dışı sözleşmeler hükümsüzlük riskini içerir. Bir sonraki fıkra ‘Konusu para olmayan alacaklar, alacaklı tarafından, ona eşit kıymette para alacağına çevrilerek komisere bildirilir. Şu kadar ki borçlu, komiserin onayıyla taahhüdün aynen ifasını üstlenmekte serbesttir’ hükmünü ihtiva eder. Böylece, alacaklılar satın almış oldukları evin para karşılığını alacak olarak yazdırabilecek, öte yandan borçlunun aynen ifayı yani evin teslimini üstlenmesi de mümkün olabilecektir.

h. Talebinin Sözleşmelere Etkisi:

İcra ve İflas Kanunu’nun 296.maddesine göre ise; Sözleşmenin karşı tarafının konkordato projesinden etkilenip etkilenmediğine bakılmaksızın, borçlunun taraf olduğu ve işletmesinin faaliyetinin devamı için önem arz eden sözleşmelerde yer alıp da borçlunun konkordato talebinde bulunmasının sözleşmeye aykırılık teşkil edeceğine, haklı fesih sebebi sayılacağına yahut borcu muaccel hâle getireceğine ilişkin hükümler, borçlunun konkordato yoluna başvurması durumunda uygulanmaz.

Sözleşmede bu yönde bir hüküm bulunmasa dahi sözleşme, borçlunun konkordatoya başvurduğu gerekçesiyle sona erdirilemez. Borçlu, tarafı olduğu ve konkordatonun amacına ulaşmasını engelleyen sürekli borç ilişkilerini, komiserin uygun görüşü ve mahkemenin onayıyla herhangi bir zamanda sona erecek şekilde feshedebilir.

i. Konkordatoda Kanun Yolları:

Kesin mühlet talebinin kabulü ile mühletin kaldırılması talebinin reddine ilişkin kararlara karşı “kanun yolu”na başvurulamaz.

Kesin mühlet talebinin değerlendirilmesi sonucunda, hakkında iflâs kararı verilmeyen borçlunun konkordato talebinin reddine karar verilirse, borçlu veya varsa konkordato talep eden alacaklı bu kararın tebliğinden itibaren on gün içinde istinaf yoluna başvurabilir. Bölge adliye mahkemesinin kararı kesindir.

Konkordatonun tasdikine ilişkin mahkemece verilecek karara karşı borçlu veya konkordato talep eden alacaklı, kararın tebliğinden; itiraz eden diğer alacaklılar ise tasdik kararının ilânından itibaren on gün içinde istinaf yoluna başvurabilir. Bölge adliye mahkemesi kararına karşı on gün içinde temyiz yoluna başvurulabilir.